Добре дошли

Кои са задължени да публикуват годишните си финансови отчети в икономически издания или интернет?

 1. Всички юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в обществена полза.
 2. Всички предприятия, регистрирани по Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит, които не са извършили пререгистрация по Закона за търговския регистър.
 3. Всички останали предприятия, съгласно чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството : юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства.

Какви са ГЛОБИТЕ ако не оповестите годишните си финансови отчети в законния срок?

Публикацията на отчетите е задължителна и не зависи от вида на предприятието и това дали то е извършвало дейност.

Последствията от неизпълнението на това законово задължение са:
( Закон за счетоводството чл.47 ал.3 , изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008г.) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Какво подлежи на публикация?
 

Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството се публикува:
Годишният финансов отчет на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган.
Съгласно чл.2 от Счетоводен стандарт 1 /СС 1/ - Представяне на финансови отчети и чл.26, ал.1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

 1. Счетоводен баланс
 2. Отчет за приходите и разходите
 3. Отчет за паричните потоци
 4. Отчет за собствения капитал
 5. Приложение
„Малките предприятия” по смисъла на Закона за счетоводството, които прилагат „облекчена форма на финансова отчетност” съгласно §1 т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството може да не оповестяват Отчет за собствения капитал на основание чл.26.3 от СС 1 – Представяне на финансови отчети и да изготвят Приложение съгласно чл.26.4 от същия стандарт.
Юридическите лица с нестопанска цел изготвят и оповестяват годишните си финансови отчети при спазване изискванията на СС 9 - Представяне на финансовите отчети на нестопанските организации.

Има ли особености?
 

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.

Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват на основание чл.40 ал.3 от Закона за счетовоствоството и:

 1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година
 2. Решението на общото събрание на акционерите / съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Какво е нужно да направите?
 

ВАРИАНТ 1

 1. Регистрирате се в системата от ВХОД, като въвеждате данните за Вашата фирма. Всички полета са задължителни.
 2. След успешна регистрация, вече имате създаден профил в нашата система и можете да се логнете по всяко време от ВХОД като въведете Вашите Булстат и Парола.
 3. След успешно влизане в системата, отдясно ще видите меню с 4 бутона:
  • Моят профил - от тук можете да смените Вашата парола
  • КАЧИ ОТЧЕТ - от тук се качват отчети
  • Моите отчети - тук можете да разглеждате всички отчети, които сте качили до момента
  • Изход - излизане от системата
 4. След като натиснете бутона "КАЧИ ОТЧЕТ", ще видите формата за качване на отчети. Избирате Година, Тип отчет и Брой файлове (за конкретния тип отчет, ако той е разделен на няколко файла). След като въведете Брой файлове, отдолу ще се покажат толкова полета за избиране на файлове, колкото сте въвели като брой. Избирате файл за всяко едно поле. ВСЕКИ ФАЙЛ НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА 8 МЕГАБАЙТА
 5. Натискате бутона "ДОБАВИ" и Вашият отчет е качен.
 6. Повтаряте СТЪПКА 4 за всички типове отчети, които искате да качите.
 7. Качените отчети за момента няма да се визуализират на сайта, а само във Вашия профил, тъй като първоначално няма да са активни.
 8. След като получим плащане по банковата ни сметка, отчетите Ви за съответната година ще се активират и вече ще се визуализират на сайта.


БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG71STSA93000022986648
BIC: STSABGSF


Като ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ в платежното нареждане, моля впишете ИМЕТО НА ВАШАТА ФИРМА и БУЛСТАТА (поради дублиране на имена на читалища)!

ВИЖ ЦЕНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ВАРИАНТ 2
Моля да ни изпратите в JPG формат или в PDF формат Вашите отчети на електронна поща заедно с данните на предприятието: пълно наименование по регистрация, седалище и адрес на управление, ЕИК/БУЛСТАТ, представляващо предприятието лице, съставител на отчетите и одитор. Заплатете съответната такса по банковата сметка на дружеството в Прокредит банк и Вашите отчети ще бъдат публикувани на сайта до три работни дни от получаване на информацията за получено плащане и предоставянето на отчетите.

БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG71STSA93000022986648
BIC: STSABGSF


На посочен от Вас адрес за контакти, ще Ви бъде изпратена фактура със съдържание: “Публикуване на годишни финансови отчети за ..... година за 3 години от датата на публикуване.” При посочване на Ваш е-mail ще ви бъде изпратена електронна фактура.

Ако нямате възможност да ни изпратите отчетите си в посочените формати, може да ни ги изпратите с писмо с обратна разписка на адрес: гр.Велико Търново, ул.”Панайот Волов” №5 или чрез куриер като му съобщите нашите телефони за връзка: 0899702634, 0885198157. Ние ще сканираме и подготвим за публикация Вашите годишни финансови отчети срещу посочената по-долу такса.

ВИЖ ЦЕНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Какви са цените?
 

 1. Публикувате Вашия отчет директно чрез системата на сайта (ВИЖ КАК ТУК) и на посочените от вас e-mail адреси ще получите права за достъп до системата (от notify@efaktura.bg - Банксервиз АД), откъдето да изтеглите електронната фактура (фактурите отговарят на всички законови изисквания) - 7,00лв.
  (За да получавате ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да въведете e-mail адрес при регистрация)
 2. Клиентът праща с писмо по пощата ГФО, ние го сканираме и публикуваме и изпращаме фактурата също с писмо по пощата на посочен адрес - 20.00 лв.
 3. По e-mail - клиентът праща по e-mail файл/ове/ с ГФО, ние ги публикуваме и на посочените от вас e-mail адреси ще получите права за достъп до системата (от notify@efaktura.bg - Банксервиз АД), откъдето да изтеглите електронната фактура (фактурите отговарят на всички законови изисквания) - 10,00лв.
 4. Изпращате Вашия ГФО по е-mail, получавате фактура /на хартия/ по пощата на посочен адрес - 15,00лв.

Банкова информация:
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG71STSA93000022986648
BIC: STSABGSF


Като ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ в платежното нареждане, моля впишете ИМЕТО НА ВАШАТА ФИРМА и БУЛСТАТА (поради дублиране на имена на читалища)!

В посочената цена е включен предвиденият от Закона достъп до Вашите отчети- 3 години след датата на публикуването им.
Цените са окончателни и върху тях не се начислява ДДС.

Годишните финансови отчети се публикуват във вида, в който са предоставени и “ДЕМЕТРА” ООД не носи отговорност за вида и съдържанието на представените документи и информацията в тях.